جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۴۰۲ / 1 March, 2024
مجله ویستا

مرحله پیشرفته و قهرمانی در اسکی


مرحله پیشرفته و قهرمانی در اسکی
● پیچ های كوچك : مارپیچ ریز نیش ترمزی و مارپیچ كوچك برنده (كارو)
پیچ های كوچك پیچ هایی با شعاع كوچك هستند كه یا به صورت پیچهای كوچك با یك نیش ترمز و یا به شكل برنده (كارو) اجرا می شوند.
● محل تمرین
▪ شیب متوسط
▪ سطح مطلوب اجرای حركت
۱ – انجام مارپیچ ریز نیش ترمزی روی شیب متوسط
۲ – اجرای پیچهای كوچك برنده پشت سر هم روی شیب متوسط
۳ – چوبدست زدن دقیق و به موقع در هر دو نوع پیچ فوق الذكر موجب استواری بالاتنه و مانع نوسان آن خواهد شد.
● تمرینات مارپیچ ریز نیش ترمزی
۱ – دراپاژ كنید و با لبه گرفتن ترمز كنید سپس تمرین را به شكل دالبر اجرا كنید.
۲ – در یك مسیر تنگ (كریدور) ترمزهای اضطراری (هاكی) را به هم متصل كنید.
۳ – پیچهای سرنده (دراپاژی) پشت سر هم ۱۸۰ درجه ای با چوبدست بزنید. ریتم لبه گیری را با صدا تعیین كنید.
۴ – پیچهای سرنده با پرش و با كمك چوبدست بزنید.
۵ – روی شیب تندتر تمرین كنید.
۶ – با یك نفر دیگر تمرین كنید و سعی كنید حركاتتان هماهنگ باشد.
۷ – مارپیچ ریز با حركت به بالا و به پایین غلو آمیز در نزدیكی خط شیب بزنید و سپس دامنه حركت به بالا و به پایین را كاهش دهید.
۸ – سرعت مارپیچ ریز را كم و زیاد كنید.
● تمرینات مارپیچ ریز برنده (كارو)
۱ – پیچ شاس نژ قدرتی روی شیب ملایم بزنید.
۲ – پیچ موازی با پاهای باز بزنید كه طی آن قوزكها و زانوها به چپ و راست متمایل می شوند و بدین ترتیب اسكیها روی لبه رفته و بعد لبه ها آزاد می شوند.
۳ – لبه ها را آزاد كنید در ساعت ۳ و ۹ لبه بگیرید.
۴ – دالبر : حركتهای قوزكها را خیلی زودتر و سریعترانجام دهید و سپس اسكیها را تخت كنید. برای گرد كردن پیچ و آغاز مؤثرتر آن پای داخلی را به سمت داخل پیچ خم كرده و لبه بدهید( لبه گیری پیش ازموعد).
۵ – با استفاده از چوبدستها، حركتهای لبه گیری را سریعتر و كوتاه تر انجام دهید.
۶ – با هر دو پا اسكیها را به سمت خط شیب هدایت كنید. پاها باید باز باشند.
۷ – نقطه ای را به عنوان هدف انتخاب كنید و به سمت آن اسكی كنید.
۸ – بدون چوبدست اسكی كنید
۹ – از چوبهای دروازه تمرینی خیلی كوتاه استفاده كنید.
● لغات مورد استفاده
▪ تاپ خوردن – پیچ موزون Swing
▪ پیچ با دراپاژ Turn
▪ پیچ كوچك short Turn
▪ پیچ با پرش Hop Turn
▪ مارپیچ ریز نیش ترمزی Wedeling
▪ استم دره ای Power wedge
▪ مارپیچ ریز برنده Short CarvingTurn
▪ ترمز اضطراری – ترمز Turn
▪ تغییر لبه Edge change
▪ هاكی Hockey stop
● مرحله پیشرفته و قهرمانی مقدمه
بعضی چیزها هست كه مربی باید درباره آنها به شاگرد دانش مشورت كند. ممكن است این مسایلی را كه مطرح می كنیم برای بعضی ها بدیهی باشد ولی در هر صورت طرح آنها برای حفظ ایمنی شاگردان و لذت بردن آنها از اسكی خالی از فایده نیست. موارد زیر بعنوان مثال قابل ذكر هستند:
۱ – از شاگردانتان بپرسید كه از اسكی كردن و درس گرفتن چه توقعی دارند مثلاً آیا منظور تفریح است یا می خواهند یك اسكی باز فوق العاده خوب شوند.
۲ – از شاگردانتان بپرسید كه آیا نقش بدنی خاصی دارند یا خیر تا بر آن اساس بتوانید برنامه درسی خود را واقع بینانه تر طرح ریزی كنید.
۳ – توانایی های شاگردانتان را بخوبی شناسایی كنید و بیش از حد از آنان توقع نداشته باشید. از اینكه یك گام به پس بر می دارید تا بعدا دو گام به پیش بردارید، هراسی به دل راه ندهید.
۴ – در دور اول از مسیرهای ایمن و نسبتاً آسان استفاده كنید.
۵ – آموزش در سطح بالا نیز به مقدار زیادی تمرین دارد چیزی را درس بدهید كه بتوانید روی آن كار كنید و بعد زمین مناسب برای تمرینات مربوط به آن را انتخاب نمایید.
۶ – كوه را خوب بشناسید. آموزش به سطوح بالا و خارج از پیست در واقع می طلبد كه مربی اسكی یك راهنمای كوه خبره نیز باشد. برای شاگرد هر مسیر خارج از پیست یك ماجراجویی جدید به حساب می آید.
۷ – قبل از رفتن به خارج از پیست و ترك مسیرهای راحت و كوبیده داخل پیست تكنیكهای خود نجات بخشی در كوهستان را برای شاگردانتان توضیح دهید.
● پیچ موازی دینامیك
پیچ موازی دینامیك همچون پیچ موازی پایه پیچی است كه در تمام مراحل پیچ، اسكیها موازی هم باقی می مانند. ولی تفاوت این پیچ با موازی پایه در لبه گیری زودتر ان و سرازیر شدن سریعتر به سمت شیب است.
● محل تمرین
▪ شیب متوسط و كمی تند با تغییر شیب
▪ قوزهای برفی كوچك تا متوسط
▪ سطح مطلوب اجرای حركت
▪ اسكی باز باید بتواند روی شیبهای ملایم پیچهای برنده (كارو) و روی بعضی از شیبهای تند پیچهای سرنده بزند. اسكی باز در برفهای مختلف تا اندازه ای اعتماد به نفس كسب كرده باشد.
▪ اسكی باز در داخل قوزهای برفی متوسط بخوبی اسكی كند.
● هدف از تمرینات
حركت های تمیزتر، هماهنگی و بموقع بودن حركتها، سرعت عمل و كاروینگ، اسكی باز باید بتواند روی شیب های تندتر ترمز كند و پیچهای كوچك بزند.
● وسایل مورد نیاز: اسكی كاروینگ
بطور كلی اسكی های كارو (یا كمر باریك)، در این مرحله، حركتهای عرضی را تسهیل می كنند. به همین دلیل ورود به خط شیب خیلی سریعتر وبطور دینامیك صورت می گیرد. شكل پیچ حالت خاص خود را می گیرد. پایان پیچ شروع پیچ دیگر می شود. اسكی باز باید به كلیه حركاتش د رهنگامی كه به سمت خط شیب سرازیر می شود ظرافت بدهد و از انجام حركت های اضافی بپرهیزد.
شكلهای جدید اسكیها هیجان زیادی در اسكی بازان برانگیخته است. به همین خاطر باید نسبت به خصوصیات و شكل اسكیها به همان اندازه حساس باشیم كه نسبت به نیازها و خواسته های شاگردانمان حساس هستیم.
● تكنیك :
۱ – پاهای باز : با پاهای باز حركتهای عرضی و كمنی خیلی بهتر انجام می گیرند.
۲ – مرحله آغاز پیچ : شروع كنید اسكیها را به سمت خط شیب بچرخانید. با زودتر حركت كردن بدن به سمت خط شیب اسكیها زودتر روی لبه قرار می گیرند. وزن به ارامی به روی پای بیرونی منتقل می شود. زود لبه دادن اسكی داخلی جهت پیچ را تعیین می كند و به دنبال آن ساق و ران بیرونی كمی صاف می شود و لبه گیری اسكی داخلی را تكمیل می كند.
۳ – مرحله جهت گیری : اسكیها تغییر جهت داده اند. حالت كمانی بر روی خط شیب انجام می گیرد. اسكیها روی لبه مناسب قرار می گیرند. هدایت پیچ شروع می شود و با خم كردن تدریجی مفاصل (مچ و زانو) تنظیم فشار صورت می گیرد و ساق و ران بیرونی برای تعادل بهتر خمش كمتری نسبت به ساق و ران داخلی پیدا می كند. اسكی بیرونی بخوبی و روی لبه ها مسیر را طی می كند. پاها و ساق و ران وظیفه لبه گیری و آزاد كردن لبه ها را بعهده دارند.
۴ – تكمیل پیچ : اسكیها از خط شیب دور می شوند. پاها و ساق ها به سمت داخل پیچ خم شده اند تا عبور از خط شیب را آسان كنند. انتقال وزن صورت می گیرد. حال با حركت به پایین تدریجی فشار و میزان لبه گیری را تنظیم كنید و در انتهای پیچ با استفاده از فشار حاصل از پیچی كه زده اید حركت به بالا كنید و پیچ بعدی را آغاز كنید.
● تمرینات
۱ – تمرینات درجا : حركت را توضیح و نمایش دهید.
۲ – روی زمین مسطح پاتیناژ كنید.
۳ – با اسكیهای موازی و با سرعت ها و تناوب (فركانس) های مختلف دالبر بزنید.
۴ – از روش بادبزنی استفاده كنید.
۵ – با یك اسكی تمرین كنید : شوس كج، پیچ به سمت كوه، پیچ كامل
۶ – یك تك پیچ بزنید.
۷ – یك پیچ و یك نیم پیچ پشت سر هم بزنید.
۸ – پیچها را به هم متصل كنید
۹ – زمین، پیست ، شعاع پیچ، سرعت و برف را تغییر دهید.
۱۰ – كیلومترها اسكی كنید. وقت زیادی صرف مرور حركات و تكرار تمرینها كنید.
● اشكالات متداول
▪ چرخش باسن یا چرخش بالاتنه وجود دارد.
▪ بازی با لبه ها ضعیف است.
▪ بدن سفت و منقبض است.
● رفع اشكالات
▪ تمرینات شوس كج را تكرار كنید: روی شیب متوسط شوس كج كنید. علل ترس را از بین ببرید. روی زمین كم شیب تری تمرین كنید. با زدن چوبدست حركت را هماهنگ كنید. سرعت را كاهش دهید. در شرایط بهتری از نظر برف اسكی كنید. تمرینات را با شرایط پیست و برف و غیره وفق دهید.
▪ دراپاژ و لبه گیری . دستها را روی زانوها بگذارید و آنها را كمی به سمت داخل پیچ خم كنید. تمریناتی به شاگرد بدهید كه برایش ملموس باشد. مانند چسباندن ساق پا به زبانه كفش یا انتقال وزن از روی شست پا به انگشت كوچك و برعكس و همزمان با آن فشار آوردن مچ پاها به دیواره ی جانبی كفش ها تا شاگرد احساس بهتری نسبت به كفشها و برش جانبی اسكیها پیدا كند. فراموش نكنیم كه اسكیها و كفشها ابزار كار اصلی اسكی باز هستند.
▪ روی تعادل شاگرد و استفاده از كلیه مفاصلش كار كنید. از روش دالبر، تك پیچ روش بادبزنی ، این پا آن پا كردن استفاده كنید. از روش دنبال كردن مربی و یا با صدا ریتم دادن به شاگرد استفاده كنید. از تمرینات طولی (عقب / جلو) نیز استفاده كنید. در این مورد حالت بدن باید تقریباً ایستاده باشد.
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیسایت انصاف نیوزروزنامه همشهریسایت دیپلماسی ایرانیسایت اصلاحات نیوزسایت خبرآنلاینسایت اکوایرانسایت ساعدنیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت عصرایران