چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا


برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت: شواهد وجود اثر مقیاس


برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت: شواهد وجود اثر مقیاس
صورت‌های مالی محصول نهائی فرآیند حسابداری مالی به شمار می‌رود. صورت سود و زیان به‌عنوان مبنائی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمات محسوب می‌شود. اندازه‌گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالش‌های پیش روی تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و دل‌مشغولی اصلی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است.
اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی این صورت‌ها و گزارش‌های مکمل است که محصول نهائی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می‌شود.
علی سعیدی ولاشانی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محسن دستگیر ـ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
منبع : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری