چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024
مجله ویستا

حبیب اله مشیر همایون شهردار


حبیب اله مشیر همایون شهردار
● حبیب اله مشیر همایون شهردار - (١٢/١٣٤٨ -١٢٦٤)
در تهران متولد شد. پدرش نصراله خان سپهسالار بود. وی نوازنده پیانو بود که موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت. اساتید او آقابزرگ( رئیس موسیقی نظامی)، میرزا حسینقلی فراهانی، حسین اسماعیل زاده و محمد صادق خان سرور الملک بودند. او برای ضبط صفحه بهمراه درویش خان به لندن رفت. وی صفحه های بسیاری به همراه درویش خان، ظلی، فرح انگیز و طاهرزاده دارد.
منبع : زندگی نامه اساتید موسیقی ایران