سه شنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۹ / 11 August, 2020
مجله ویستا

تشت


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیرطبیعی است و در خواب می‌تواند تعبیر داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است. اگر زنی در خواب ببیند که تشتی نو دارد کسی به یاری او می‌شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می‌کند. اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می‌ماند و از کار خسته می‌شود و احتیاج به استراحت دارد. اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است به چیزی طمع می‌بندد و به تصاحب آن تحریص می‌شود. تشت برای مرد انتظار و توقع بی‌مورد و بی‌جاست به‌خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب احساس کند که متعلق به او می‌باشد. اگر مرد یا زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و این تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاری می‌کند که بد نامی و رسوائی به بار می‌آورد. اگر تشت چرخید و از او دور شد برای انجام کاری به دشواری می‌افتد. اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه‌اش مشکلی به وجود می‌آید و اگر مردی ببیند که تشتی دارد که سوراخ است کاری می‌کند که نتیجه نمی‌گیرد و فقط خستگی به تنش می‌ماند.


همچنین مشاهده کنید
سایت تابناکخبرگزاری بازارروزنامه اعتمادسایت رویداد 24خبرگزاری یورونیوزسایت خبر ورزشیخبرگزاری فارسسایت فراروخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادل