چهارشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱ / 10 August, 2022
مجله ویستا

دلی کز عشق گردد گرم، افسردن نمی‌داند


دلی کز عشق گردد گرم، افسردن نمی‌داند    چراغی را که این آتش بود مردن نمی‌داند
دلی دارم که هر چندش بیازاری نیازارد    نه دل سنگست پنداری که آزردن نمی‌داند
خسک در زیر پا دارد مقیم کوی مشتاقی    عجب نبود که پای صبر افشردن نمی‌داند
عنان کمتر کش اینجا چون رسی کز ما وفاکیشان    کسی دست تظلم بر عنان بردن نمی‌داند
میی در کاسه دارم مایه‌ی سد گونه بد مستی    هنوز او مستی خون جگر خوردن نمی‌داند
بخند، ای گل کز آب چشم وحشی پرورش داری    که هر گل کو به بار آورد پژمردن نمی‌داند


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت انتخابسایت خبرآنلاینخبرگزاری تحلیل بازارروزنامه دنیای اقتصادسایت دیجیاتوسایت دیپلماسی ایرانیسایر منابعسایت اعتماد آنلاینسایت مشرق