سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

فر ـ گاز


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب شخصیت ازدواج می‌کنید. اگر همسر دارید خواب شما خبر می‌دهد که تحولی مطلوب در روابط شما پدید می‌آید و به نحوی بی‌سابقه از جانب همسرتان سودی عاید شما می‌شود که مشکلات مادی و معنوی بیشماری را می‌تواند از سر راه بردارد. اگر در خواب ببینید که فر آشپز خانه را می‌فروشید این خواب خوبی نیست زیرا می‌گوید از همسرتان جدا می‌شوید. اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را یک فر نو عوض می‌کنید گویای این است که زن خود را طلاق می‌دهید که زن دیگری بگیرید. اگر در خواب ببینید فر کهنه خود را تعمیر می‌کنید کاری در جهت رضای همسر خود انجام می‌دهید و بالاخره اگر در خواب دیدید که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه خود راضی هستید از همسر خود خشنود می‌شوید.
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


روزنامه شهروندسایت 55 آنلاینخبرگزاری ایسناسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاین