پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

آتش افکند در جهان جمشید


آتش افکند در جهان جمشید    از پس چار پرده چون خورشید
خنک او را که شد برهنه ز بود    وای آن را که جست سایه بید
دل سپیدست و عشق را رو سرخ    زان سپیدی که نیست سرخ و سپید
عشق ایمن ولایتیست چنانک    ترس را نیست اندر او امید
هر حیاتی که یک دمش عمرست    چون برآید ز عشق شد جاوید
یک عروسیست بر فلک که مپرس    ور بپرسی بپرس از ناهید
زین عروسی خبر نداشت کسی    آمدند انبیا به رسم نوید
شمس تبریز خسرو عهدست    خسروان را هله به جان بخرید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

روزنامه همشهریسایت اعتماد آنلاینسایت شفقناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادل