سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

قورباغه


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته‌اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آنها در‌می‌گذریم. این تعبیرات و تأویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالباً شب‌ها ظاهر می‌شود و در آبگیرها سر و صدا راه می‌اندازد آن را به شب‌زنده‌داران و زهاد تشبیه کرده‌اند. برای نمونه ابن سیرین نوشته: اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم‌صحبت می‌شود. اگر در خواب قورباغه‌ای ببینید با انسانی کج‌خو و یاوه‌گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. کلاً قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت‌کننده که بسیار حرف می‌زند و حتی کسانی که سخنانش را می‌شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببینید جائی قورباغه‌های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید که طبعاً چنین محلی امن نمی‌تواند باشد. اگر ببینید قورباغه‌ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می‌شود که از حضورش خشنود نمی‌شوید و رنج می‌برید. اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر‌مألوف مشاهده کنید.
مثلاً جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهائی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه‌ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شما رفته و قایم‌شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می‌شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می‌کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است. اگر ببینید قورباغه‌ای در جیب لباس شماست مال شما را می‌برند و ناسپاسی می‌کنند و پشت سر شما بد می‌گویند. اگر قورباغه‌ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می‌رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می‌شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد. چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشائید و قورباغه‌ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می‌روید و در این سفر همسفری نا‌اهل نصیب شما می‌گردد. اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصاً روی شاخه‌های درخت ببینید شما را فریب می‌دهند و در واقع گندم‌نمائی و جو فروشی می‌کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی می‌گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می‌زند و خوش‌خدمتی می‌کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می‌دهد و تهمت می‌زند و بد و بی‌راه می‌گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب‌های ما کاملاً درست است.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت تابناکسایت رویداد 24خبرگزاری فارسخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری مهر