شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

قالی


  منوچهر مطیعی تهرانی
قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است. اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آنجا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره‌مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آنها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد. اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید. اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری صدا و سیماسایت تجارت نیوزخبرگزاری مهرروزنامه ابتکارروزنامه اعتمادروزنامه دنیای اقتصادروزنامه جمهوری اسلامیسایت عصرایرانروزنامه شهروندسایت آفتاب نیوز