یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

ترنگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
تگرگ در خواب هم می‌تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت. در بیداری اگر تگرگ ملایم باشد نه فقط از آن بدمان نمی‌آید و از زیر آن نمی‌گریزیم بلکه سر و دست خود را زیر رگبار تگرگ می‌گیریم و با دانه‌هایش بازی می‌کنیم ولی اگر شدید و درشت باشد حتی بعید نیست سرها و شیشه ها را بشکند و دیده شده که شیشه اتومبیل را نیز شکسته است. همین حالت در خواب هست. اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آنکه از مشاهده تگرگ خوشمان می‌آید از رحمت و نعمت بهره‌مند می‌شویم و اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می‌افتد و گرفتار حادثه‌ای نا خواسته می‌شویم. دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست. به هر رنگی که باشد. اگر آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نیکو است چون این معنی را می‌رساند که فتنه خاموش می‌شود و حادثه‌ای که قرار است به بیننده خواب آسیب برساند خنثی می‌گردد. مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه‌دار گفتگوی خانوادگی است. اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می‌بارد و در خانه شما نمی‌ریزد خواب شما می‌گوید از یک رنج عمومی مصون می‌مانید. عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می‌شوید که دیگران از آن سهمی ندارند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری برناخبرگزاری فارسروزنامه تعادلروزنامه ابتکارخبرگزاری ایلنا