چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

فنر


  منوچهر مطیعی تهرانی
فنر را در خواب نمی‌بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می‌کند و وظیفه‌ای بر عهده دارد. اگر در خواب ببینیم که حلقه‌ای از فنر ساعت داریم که ندانیم ساعت آن کجاست و چه شده خواب ما می‌گوید انرژی و توان و تدبیر کار را داریم ولی زمینه مساعد به دست نمی‌آوریم که خود را نشان بدهیم ولی اگر ساعتی داشته باشیم که فنر نداشته باشد نشان آن است که در امری به سبب بی تدبیری و عدم توانائی در می‌مانیم. اگر در خواب ببینیم که اتومبیل ما فنرهای نو و محکم دارد در کار خویش استحکام و قدرت پیدا می‌کنیم و از همگان پیشی می‌گیریم ولی اگر اتومبیل ما فنر شکسته و ضعیفی داشته باشد خواب می‌گوید که در کار در می‌مانیم و توان و قدرت هم‌دوشی و برابری را از دست می‌دهیم.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازاروبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت مجله شبکهسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه شهروند