چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

جانا به غریبستان چندین بنماند کس


جانا به غریبستان چندین بنماند کس    باز آی که در غربت قدر تو نداند کس
صد نامه فرستادم یک نامه‌ی تو نامد    گویی خبر عاشق هرگز نرساند کس
در پیش رخ خوبت خورشید نیفروزد    در پیش سواران خر هرگز بنراند کس
هر کو ز می وصلت یک جام بیاشامد    تا زنده بود او را هشیار نخواند کس

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری برناسایر منابعوبگردیروزنامه توسعه ایرانی