شنبه, ۲ شهریور, ۱۳۹۸ / 24 August, 2019
مجله ویستا

این صید هنوز نیم رام است


این صید هنوز نیم رام است    این کار هنوز ناتمام است
این ماه هنوز نو طلوع است    این نخل هنوز نو قیام است
تیغش رقم حیات بزدود    با آن که هنوز در نیام است
در هفت زمین تزلزل انداخت    سروش که هنوز نوخرام است
یک باره نگشته گرم جولان    کش باره هنوز نو لجام است
در محمل ناز مطمن نیست    کش ناقه هنوز بی‌زمام است
دیگ هوس ز آتش اوست    در جوش ولی هنوز خام است
لطفش به من از کسان نهانست    این لطف هنوز لطف عام است
دیوان منگار محتشم زود    کاین نظم هنوز بی‌نظام است

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت تابناکسایت ارانیکوسایت ورزش سهروزنامه سازندگیخبرگزاری اسپوتنیک