پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

فرغان


  منوچهر مطیعی تهرانی
فرغان در خواب‌های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می‌دهد و متقابلاً هیچ دستمزدی نمی‌گیرد و انتظار و توقعی ندارد. فرغان به جای خیلی افراد می‌تواند قرار بگیرد. چه در داخل و چه بیرون از خانه شما. به هر حال کسی است که کارهای سنگین بی‌منت و بی‌مزد انجام می‌دهد. اگر در رویا ببینید که با فرغان باری را می‌برید بدون توجه به اینکه آن بار چیست شخصی با تعریف بالا به شما کمک می‌دهد. فرغان شکسته و زهوار دررفته به همان شخص برمی‌گردد و گویای آن است که او هر که هست به کمک و دلجوئی نیاز دارد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

روزنامه آرمانروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصاد