چهارشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۹ / 30 September, 2020
مجله ویستا

ای مسلمانان ندانم چاره‌ی دل چون کنم


ای مسلمانان ندانم چاره‌ی دل چون کنم    یا مگر سودای عشق او ز سر بیرون کنم
عاشقی را دوست دارم عاشقان را دوستر    صدهزاران دل برای عاشقی پر خون کنم
سوختم در عاشقی تا ساختم با عاشقان    عاجزم در کار خود یارب ندانم چون کنم
آتشی دارم درین دل گر شراری بر زنم    آب دریاها بسوزم عالمی هامون کنم
آب دریاها بسوزد کوهها هامون شود    من ز دیده چون ببارم آبها افزون کنم
مسکن من در بیابان مونس من آهوان    هر کجا من نی زنم از خون دل جیحون کنم
گر شبی خود طوق گردد دست من در گردنش    طوق فرمان را چو مه در گردن گردون کنم


همچنین مشاهده کنید
روزنامه سازندگیسایت تابناکسایت پارسینهوبگردیروزنامه تعادلسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ابتکارسایر منابعخبرگزاری بازارروزنامه شرق