دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
مجله ویستا

شمشیر


  منوچهر مطیعی تهرانی
شمشیر در خواب‌های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می‌کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته‌اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می‌شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی‌دانید دارای چه افکار و اندیشه‌هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می‌تواند در جهت تأمین سود شما انجام دهد. معبران نوشته‌اند که شمشیر برهنه (کلام و سخن) است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود. شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می‌گوید که سخنی ناصواب می‌گوئید و دیگران را می‌آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می‌رسانید یا دل کسی را می‌شکنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آرمان ملیروزنامه خراسانروزنامه همدلیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت ورزش سهروزنامه دنیای اقتصادروزنامه همشهریروزنامه تعادلسایر منابع