چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

نردبان


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می‌روید، خوب است و خواب شما می‌گوید در کار پیشرفت می‌کنید و ارتقاء می‌یابید. اما پائین‌آمدن از نردبان خوب نیست چون تأویلی است از سقوط و نزول و تنزل شأن و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می‌دهد. اگر از نردبانی بالا می‌روید که تا بی‌نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان‌طور‌که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه همدلیروزنامه آفتاب یزدوبگردیسایت انتخابروزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت الفسایت دیدارنیوزخبرگزاری فارس