یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
مجله ویستا

ریحان


  منوچهر مطیعی تهرانی
برخی از معبران کلاً ریحان را در میان سبزی‌ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصاً به گریستن تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته‌اند. ابن‌سیرین می‌گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر اینکه از زمین کنده شود که دلیل گریستن است. نفایس ریحان را در زمره سبزی‌های خوب‌شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.همچنین مشاهده کنید
روزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24سایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایرناسایت ارانیکوسایت عصرایرانسایر منابعسایت تابناک