جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

دلم با عشق آن بت کار دارد


دلم با عشق آن بت کار دارد    که او با عاشقان پیکار دارد
به دست عشقبازی در فتادم    که او عاشق چو من بسیار دارد
دل من عاشق عشقست و شاید    که از من یار دل بیزار دارد
کرا معشوق جز عشقست از آنست    که او آیینه‌ی زنگار دارد
یکی باغست این پر گل ولیکن    همه پیرامن او خار دارد
نبیند هرگز آنکس خواب را روی    که عشق او را شبی بیدار دارد
نه هموارست راه عشق آنکس    که با جان عشق را هموار دارد
غم جانان خرد و جان فروشد    کسی کو ره بدین بازار دارد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانسایت مشرقسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت ورزش سهخبرگزاری برناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همشهری