پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

قصیده


امروز مال و جاه خسان دارند    بازار دهر بوالهوسان دارند
در غم سرای عاریت از شادی    گر هیچ هست هیچ کسان دارند
عزلت گزین ز پیش‌گه گیتی    کان پیشگاه باز پسان دارند
نیکان عهد را به بدی کردن    عذری بنه که دسترس آن دارند
از سفلگان نوال طلب کم کن    کایشان دم و بال رسان دارند
بیرون همه صفا و درون تیره    گویی نهاد آینه سان دارند
دولت به اهل جهل دهند آری    خوان مسیح خرمگسان دارند
اقلیم، خادمان و زنان بردند    آفاق، خواجگان و خسان دارند
خاقانیا نفس که زنی خوش زن    کانجا قبول خوش نفسان دارند

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه شهروندسایت شفقناسایت همشهری‌آنلاینسایت تابناکخبرگزاری ایسناروزنامه ابتکارروزنامه آرمان ملیروزنامه اعتمادخبرگزاری یورونیوزسایت اعتماد آنلاین