چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

قصیده


امروز مال و جاه خسان دارند    بازار دهر بوالهوسان دارند
در غم سرای عاریت از شادی    گر هیچ هست هیچ کسان دارند
عزلت گزین ز پیش‌گه گیتی    کان پیشگاه باز پسان دارند
نیکان عهد را به بدی کردن    عذری بنه که دسترس آن دارند
از سفلگان نوال طلب کم کن    کایشان دم و بال رسان دارند
بیرون همه صفا و درون تیره    گویی نهاد آینه سان دارند
دولت به اهل جهل دهند آری    خوان مسیح خرمگسان دارند
اقلیم، خادمان و زنان بردند    آفاق، خواجگان و خسان دارند
خاقانیا نفس که زنی خوش زن    کانجا قبول خوش نفسان دارند

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری برناسایر منابعوبگردیروزنامه توسعه ایرانی