شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

زهی حسن و زهی عشق و زهی نور و زهی نار


زهی حسن و زهی عشق و زهی نور و زهی نار    زهی خط و زهی زلف و زهی مور و زهی مار
به نزدیک من از شق زهی شور و زهی شر    به درگاه تو از حسن زهی کار و زهی بار
به بالا و کمرگاه به زلفین و به مژگان    زهی تیر و زهی تار و زهی قیر و زهی قار
یکی گلبنی از روح گلت عقل و گلت عشق    زهی بیخ و زهی شاخ و زهی برگ و زهی بار
بهشت از تو و گردون حواس از تو و ارکان    زهی هشت و زهی هفت زهی پنج و زهی چار
برین فرق و برین دست برین روی و برین دل    زهی خاک و زهی باد زهی آب و زهی نار
میان خرد و روح دو زلفین و دو چشمت    زهی حل و زهی عقد زهی گیر و زهی دار
همه دل سوختگان را از سر زلف و زنخدانت    زهی جاه و زهی چاه زهی بند و زهی بار
به نزدیک سناییست ز عشق تو و غیرت    زهی نام و زهی ننگ زهی فخر و زهی عار

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه ایرانسایت مجله شبکهروزنامه همدلیروزنامه اعتمادسایت ورزش سهسایت پارسینهسایت ارانیکوخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری