جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

زیر سیگاری


  منوچهر مطیعی تهرانی
جائی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم. زیر‌سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیری مشابه دیگر از ابزار این عمل دارد و علت و انگیزه‌ای است برای تألم و ناراحتی و تلخ کامی. اگر در خواب ببینید که زیر‌سیگاری دارید ولی سیگار یا پیپ نمی‌کشید و دود نمی‌کنید در آستانه کاری قرار گرفته‌اید که اگر انجام دهید لااقل خودتان را اندوهگین می‌کند و احیاناً دودش به چشم شخص خودتان می‌رود. اگر کسی مقابل شما زیرسیگاری نهاد، این کار در بیداری یک نوع حسن خدمت است اما در خواب خصومت و دشمنی است و خواب شما می‌گوید شما را تلخ‌کام می‌کند. اگر شما هم این کار را کردید تعبیر وارون دارد. شکستن زیر‌سیگاری نجات از غم و رنج است. داشتن زیر‌سیگاری شکسته نیز همین تعبیر را دارد اما شکستن و دور افکندن آن بهتر است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانسایت مشرقسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت ورزش سهخبرگزاری برناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همشهری