چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

تخته‌ی عشق برنوشتم باز


تخته‌ی عشق برنوشتم باز    برنویس ای نگار تخته‌ی ناز
تا بر استاد عاشقی خوانیم    روزکی چند باب ناز و نیاز
ورقی باز کن ز عهد قدیم    باز کن خاک عشوه از سر آز
هین که روز و شب زمانه همی    ورق عمرمان کنند فراز
چند گویی زمانه در پیش است    بر وفای زمانه هیچ مناز
قصه کوتاه کن که کوته کرد    روز امید انتظار دراز
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

انجام پروژه برنامه نویسی

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو