پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

جانماز


  منوچهر مطیعی تهرانی
موقعی که ما از جانماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله‌ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت‌هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند. اگر در خواب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته‌اید به سفر حج می‌روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده‌اید به سفر زیارتی می‌روید. اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید. اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید. اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی‌ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید. اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید. همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله‌دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی‌آید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت الفخبرگزاری مهرخبرگزاری فارسسایت فراروروزنامه توسعه ایرانی