چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

جانا دهان تنگت صد تنگ شکر ارزد


جانا دهان تنگت صد تنگ شکر ارزد    اندام سیم رنگت خروارها زر ارزد
هرچند دلربایی زلفت به جان خریدم    کاواز مرغ جانان شاخ صنوبر ارزد
با عاشقان کویت لافی زنیم گه گه    آن دل کجاست ما را کاندوه دلبر ارزد
از عشق روی خوبت آب آورم ز دیده    کشت بهشت خرم کاریز کوثر ارزد
گویید ملک سنجر از قاف تا به قافست    بوسی از آن لب تر صد ملک سنجر ارزد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لباس کیلویی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24