دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

نوبت حسن ترا لطف تو گر پنج کند


نوبت حسن ترا لطف تو گر پنج کند    عشق تو خاک تلف بر سر هر گنج کند
قبله‌ی روی ترا هرکه شبی برد نماز    چار تکبیر دگر روز بر این پنج کند
نرگس مست تو هشیارترین مرغی را    سینه چون نار کند چهره چو نارنج کند
عقل بر سخت لبت را به سخن گفت این است    زانکه در مهد همی طفل سخن‌سنج کند
رخ و اسبی بنهد روز و رخت را آن‌کس    کز مه یک شبه هر مه رخ شطرنج کند
غم و رنج تو اگر نام و نشانم ببرد    بی‌غم و رنج مبادم اگرم رنج کند
دامن چون تو پری دست گهر گیرد و بس    وای آنکس که طمع در تو به نیرنج کند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانسایت الفروزنامه سازندگیسایت ورزش سهسایت آفتاب نیوز