سه شنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ / 15 October, 2019
مجله ویستا

خر زهره


  منوچهر مطیعی تهرانی
خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی‌خورند. این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی است و گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفید بهتر است زیرا خر زهره سفید، ماتم نیز همراه دارد. اگر کسی گلدان خر زهره برای شما آورد اندوهی به شما می‌دهد که پر دوام است و اگر شما به کسی دادید همین تعبیر را دارد. در هر صورت دیدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامی است و خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ایرانسایت زومیتخبرگزاری مهروبگردیروزنامه ابتکار