یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

دار


  منوچهر مطیعی تهرانی
برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می‌شوید. اگر دیدید که در باغی برگ جمع می‌کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می‌کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزسایت ارانیکوروزنامه اعتمادسایت عصرایرانروزنامه جام جمروزنامه فرهیختگانخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلروزنامه خراسانروزنامه ابتکار