چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر


ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر    جان ده اندر عشق و آنگه جان ستان را جان شمر
کفر و ایمان گر به صورت پیش تو حاضر شوند    دستگاه کفر بیش از مایه‌ی ایمان شمر
ور نمی‌دانی که خود جانان چه باشد در صفا    هر چه آن را از تو بیرون برد آن را آن شمر
چشمه‌ی حیوان چه جویی قطره‌ای آب از نیاز    در کنار افشان ز چشم و چشمه‌ی حیوان شمر
یوسف گم کرده از نو دیده‌ی شوخی بدوز    پوست را بر قالب خود خانه‌ی احزان شمر

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه توسعه ایرانیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیسایت انتخابخبرگزاری مهرسایت پارسینهروزنامه ایران