دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

بزم برهم زده‌ای ای دل بر خشم به جوش


بزم برهم زده‌ای ای دل بر خشم به جوش    چشم از جنگ بغوغالب از اعراض خموش
گرمیش شعله‌ی فروزان ز رخ ماه شعاع    تلخیش زهر چکان از دو لب زهر فروش
خواب بیهوشی و کیفیت مستی ز سرش    جسته از پرزدن مرغ سراسیمه هوش
ضبط بیتابی خود کرده ولی در حرکت    پیرهن زان تن و اندام و قبازان برو دوش
داغ دلهای فکار از حرکاتش به خراش    مرغ جانهای نزار از سکناتش به خروش
سخنی کامده از حوصله‌ی ناطقه بیش    لب فرو بستنش از نطق فروبسته بگوش
محتشم هرکه خورد باده به دشمن ناچار    کند آخر می اعراض بدین مرتبه نوشهمچنین مشاهده کنید
روزنامه توسعه ایرانیسایت ورزش سهخبرگزاری صدا و سیماسایت پارسینهسایت خبر ورزشیروزنامه اعتمادسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیسایت الفخبرگزاری فارس