چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

هر شکن در زلف تو از مشک دالی دیگرست


هر شکن در زلف تو از مشک دالی دیگرست    هر نظر از چشم تو سحر حلالی دیگرست
ناید اندر وصف کس آن چشم و زلف از بهر آنک    در خیال هرکس از هریک خیالی دیگرست
هرچه دل با خویشتن صورت کند زان زلف و چشم    عقل دوراندیش گوید آن مثالی دیگرست
هرکسی زان چشم و زلف اندر گمانی دیگرند    وان گمانها نیز از هریک محالی دیگرست
گرچه در عین کمالست از نکویی گوییا    از ورای آن کمال او کمالی دیگرست
من به حالی دیگرم از عشق او هر لحظه‌ای    زانکه او در حسن هر ساعت به حالی دیگرست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24