پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

شهری است وجود آدمی زاد


شهری است وجود آدمی زاد    بر باد نهاده شهر بنیاد
باد است که خاک را براند    چون باد گذشت خاک استاد
دل خسرو شهر و عقل دستور    شهوت چو عوام و خشم جلاد
گر شاه به مشورت وزیر است    خرم بود آن بلاد و آزاد
ور هیچ به ضد آن بود کار    بنیاد همه به باد برداد
جان گنج طلسم جسم دایم    بر گنج ازین طلسم بیداد
گه خازم گنج ایمن و مصلح    گه باد به دست رند و شیاد
در بسته به مهر خاتم دین    وان مهر به دست عشق همزاد
سلطان چو خزینه نقل فرمود    شد شاه و وزیر و شحنه آزاد
شه خانه خراب و شهر خالی    از گفت و شنود و بانگ و فریاد
عمال مناصب ولایت    هر یک به بلاد دیگر افتاد
در انجمن مقربان است
زیرا که بدین قدم نشان است
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه همشهریسایت سخت‌افزارمگسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت عصرایران