شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

جانا دلم از خال سیاه تو به حالیست


جانا دلم از خال سیاه تو به حالیست    کامروز بر آنم که نه دل نقطه‌ی خالیست
در آرزوی خواب شب از بهر خیالت    حقا که تنم راست چو در خواب خیالیست
بی‌روز رخ خوب تو دانم خبرت نیست    کاندر غم هجران تو روزیم چو سالیست
هردم به غمی تازه دلم خوی فرا کرد    تا هر نفسی روی ترا تازه جمالیست
وامروز غم من چو جمالت به کمالست    یارب چه کنم گر پس ازین نیز کمالیست
آن کیست که او را چو کف پای تو روییست    وان کیست که او را به کف از دست تو مالیست
پیغام دهی هر نفسم کانوری از ماست    من بنده‌ی این مخرقه هر چند محالیست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

خبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری تسنیمروزنامه ابتکارسایت اعتماد آنلاینروزنامه سازندگی