جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

فاضلاب


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه پیچیده اندوهی برای شما پیش می‌آید. چنانچه در خواب دیدید که همان لوله گرفته شده را گشودید و فاضلاب کثیف جمع شده را جریان انداختید به‌طوری‌که برود خواب شما می‌گوید مشکلی برای شما پیش می‌آید که رفع می‌گردد و فراغت حاصل می‌کنید. چنانچه در خواب ببیند لوله فاضلاب را درست می‌کنید کاری مفید انجام می‌دهید که به حفظ حیثیت خودتان و دیگران تمام می‌شود و به‌طور مساوی همه از آن بهره‌مند می‌گردند. اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می‌کنید برای دیگران مشکلی به وجود می‌آورید و دغل بازی می‌کنید. اگر ببینید فاضلاب خانه همسایه به خانه شما نشت می‌دهد از نزدیکان خود بهره می‌گیرید ولی اگر این نشت و رخنه متعفن و کثیف بود یا بوی بد داشت و خرابی ایجاد کرد از جانب آنها اندوهی مسلم به شما می‌رسد. اگر دیدید دست و پایتان به آب کثیف فاضلاب آلوده شده به‌طوری‌که در خواب احساس کراهت داشتید مرتکب خطائی می‌شوید که ندامت می‌کشید. اگر لباستان آلوده شده بود مورد سرزنش قرار می‌گیرید. روی‌هم‌رفته فاضلاب اگر بوی بد داشته باشد و به‌خصوص اگر کراهت به وجود آورد بد است در غیر این‌صورت بد نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری یورونیوزسایت آفتاب نیوزسایت اعتماد آنلاینسایر منابعروزنامه دنیای اقتصادروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه اعتمادسایت مجله شبکهخبرگزاری فارسسایت خبرآنلاین