صلح و آشتی در میان کشورهای خاورمیانه نزدیک است؟ خیلی امیدوار نباشید