شینگلکارتن سازیوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونچاپ کارت پی وی سی

صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک ونزوئلا را رد کرد