نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …بازسازی نوسازی - علی نژادسررسید و سالنامه اختصاصی | نشر …

ایران و آمریکا فکر می‌کنند هر دو در حال پیروزی هستند؛ این دستورالعملی برای انجام اشتباه محاسباتی است!