روابط طراحان سقوط اسد با سوریه 8 برابر ایران است!

روابط طراحان سقوط اسد با سوریه 8 برابر ایران است!