آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …

اولین تصویر از شهدای آذربایجانی مدافع امنیت در مرزبانی سردشت