تابلوفرش چهره - (هدیه ای ماندگار …سرخکن رژیمی فریتولوزاانجام تحقیقات دانشجوییتعمیر تلویزیون ال جی

افتتاح ۱۳۳۴ منزل مدد جویی