وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …سلفون کشآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …کنترل از راه دور وسایل برقی با …

به هواداران استقلال قول می‌دهم بازگردم تا ستاره سوم را کسب کنم