مس الیاژیساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلخوش بو کنندهای هوا