آموزش حرفه ای بورسگچ سفید کاری با کیفیت روکار و زیرکار …نظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …