علی دایی با سفیر استرالیا در ایران دیدار کرد

علی دایی با سفیر استرالیا در ایران دیدار کرد