ارائه انواع دستگاه حضور و غیابنوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …