پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …سرورنگجامعه نیوزوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون

حمله شدید اللحن مقتدی صدر به رئیس جمهور آمریکا