فروش لوله مقواییدوزینگ پمپ .مترینگ پمپسیم بکسل و اتصالات استیلزمین شهرکی

گفتگو با محمد دادکان از اساسنامه جدید تا مدیرعاملی پرسپولیس