یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

فدای شما!


فدای شما!

● نُه راه برای احترام گذاشتن به پد ر و مادر
- آنها را به اسم صدا نزن.
- جلوتر از آنها راه نرو.
- بعد از آن‌ها بنشین.
- کاری نکن که دیگران به پدر و مادرت بدوبیراه بگویند.
- پیش از اینکه از …

نُه راه برای احترام گذاشتن به پد ر و مادر

- آنها را به اسم صدا نزن.

- جلوتر از آنها راه نرو.

- بعد از آن‌ها بنشین.

- کاری نکن که دیگران به پدر و مادرت بدوبیراه بگویند.

- پیش از اینکه از تو چیزی بخواهند خودت آن را برایشان فراهم کن.

- صدایت را بلند نکن.

- کاری را زودتر از آنها انجام نده.

- مهربانانه نگاهشان کن.

- حریمش را حفظ کن.