پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ / Thursday, 22 February, 2018

جایگاه تفکر و تعقل در قرآن کریم


جایگاه تفکر و تعقل در قرآن کریم
مقاله حاضر گذری دارد اجمالی و در عین حال مقدماتی به بررسی تفکر که محصول تعقل است و تعقل که مبنای بسیاری از واژه های مرتبط با اندیشیدن در قرآن کریم می باشد.
همچنین تلاش بر آن بوده تا با استفاده از منابع و مأخذ لازم، اطلاعات مفیدی متناسب با شرایط حاکم بر نگارش مجموعه، ارائه گردد و اذعان می دارد که به طور قطع و یقین اشاره ای است اندک به گستره عظیم قرآن کریم، که امید می رود با تأئیدات الهی در عمل محقق شود. اینک مطلب را با هم از نظر می گذرانیم.
● اهمیت تفکر
تعقل دارای مفهومی است که آن را می توان چنین توصیف کرد: تفکر هدف دار با انطباق بر قوانین یا به عبارت صحیح تر با انطباق قوانینی که صحت آن ها اثبات شده است بر آن. این ماده در قرآن کریم با عبارات گوناگون مکرراً مورد تذکر قرار گرفته است.
با کلمه تفکر در ۸آیه: «به آنان بگو آیا نابینا و بینا یکی است؟ آیا فکر نمی کنید۱»
با کلمه عقل در ۴۹ آیه: «وپلیدی را برای کسانی قرار می دهد که تعقل نمی کنند۲»
با کلمه تدبیر در ۴آیه: «آیا آنان که در گفتار الهی (که عین حق است) نیندیشیده اند، آیا برای آنان چیزی آمده است که برای پدران گذشته آنان نیامده بود۳»؟
به کلمه «لب» که به معنای عقل ناب و تعقل عمیق است، در ۱۶آیه. (البته این کلمه در شکل جمع الباب) و با کلمه «اولوا» به معنای صاحبان (صاحبان عقول)، در آیات مذکور آمده است. قطعا در آفرینش آسمان ها و زمین اختلاف (تعاقب) شب و روز، آیاتی است برای عقلا (خردمندان۴) بدان جهت که خداوند متعال اکیداً دستور به تقویت عقل می فرماید، لذا باید گفت: در آیاتی که ماده لب آمده است، در حقیقت تحریک و تشویق شدید برای تفکر و تعقل می نماید.
با کلمه شعور در ۲۸آیه: «آنان که در صدد نیرنگ زدن به خدا و به کسانی که ایمان آورده اند، برمی آیند؛ آنان نیرنگ نمی زند، مگر به خودشان و نمی فهمند.»۵
با کلمه فقه در ۲۰آیه: «بنگر که چگونه آیات را برای کسانی که خوب می فهمند مورد تصریف (گرداندن) قرار می دهیم.»۶
همان طور که ملاحظه می شود، ۱۳۵ آیه در قرآن درباره تحریک به «تفکر»، «تعقل»، «تدبر»، «تحصیل عقل ناب»، «شعور» و «فهم عالی» وارد شده است.
اگر بخواهیم از کلماتی که با دلالت غیرمستقیم، به ضرورت تقویت پدیده های مذکور تأکید دارند، استفاده کنیم، (مانند تذکر)، تعداد آیات مربوط از سی صد فراتر می رود.
به همین جهت، منابع اسلامی با تذکر فراوان به لزوم آشنایی با قوانینی که تفکر هدفدار و تعقل باید برطبق آن ها حرکت کنند، آن مواد ضروری و مفید را که اداره کننده حیات معقول انسان ها می باشند، بیان نموده و طرق پیدا کردن این مواد را گوشزد می کنند. در تبیین بیشتر معنای تفکر، تعقل و خردمندی علماء بسیاری تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در این بخش به گزیده ای از آن ها اشاره می شود:
راغب تعریفی زیبا در اندیشیدن دارد که آن جا که می گوید: «تنها در زمانی که تصویری در قلب حاصل می شود، به آن فکر گفته می شود و لذا روایت شده است، در نعمت های خداوند بیندیشید نه در ذات خداوند؛ زیرا خداوند برتر از آن است که به تصویری توصیف شود.» راغب همچنین معتقد است فکر به پیراستن می پردازد تا به حقیقت معنا برسد، همان که حضرت علی(ع) از آن به «جولان فکر» تعبیر می کنند.
ابوحیان توحیدی در «المقابسات» تعریفی از فکر ارایه می کند بدین مضمون که:
«فکر همان سلوک نفس ناطقه است به تبیین معانی و شناخت ماهیت آن»
جرجانی در تعریفی دیگر می گوید: «تفکر چراغ قلب است که نیکی و بدی ها و سودها و زیان هایش به واسطه آن دیده می شود و هر قلبی که در آن اندیشه ورزی نباشد، در حقیقت در تاریکی ها غوطه ور است.
همچنین گفته شده است: «تفکر همان احضار معرفت اشیا در قلب است، تفکر تصفیه قلب از سرچشمه فایده هاست. تفکر چراغ پند گرفتن و کلید آزمون است. بستان حقایق و بهره انور دقایق است، کشتزار حقیقت و راه ورود به شریعت است. بقای دنیا و زوال آن و میزان بقای آخرت و نعمت های آن است و دام پرنده حکمت است.»
همچنین حکیم سلطان محمد گنابادی می گوید: «فکر، تفکر و نظر همان انتقال نظر از معلوم به مجهول است و این فکر همان غایت غایت ها و نهایت مطلوب هاست و همان آرامش مقرون به یاری و تأیید است.»
و در نهایت می توان گفت: «فکر به معنی اندیشیدن و فعالیت عقل است» و به گفته راغب استناد مجدد می کنیم که فکر نیرویی است که معلم را به سوی معلوم می برد و به عقیده جمعی از فلاسفه حقیقت تفکر و اندیشیدن مرکب از دو حرکت است: حرکتی به سوی مقدمات هر مطلب، سپس حرکتی از آن مقدمات به سوی نتیجه و مجموعه این دو حرکت که سبب شناخت و معرفت اشیاء است «فکر» نام دارد.
سرزنش های مکرر قرآن به کسانی که تفکر نمی کنند
قرآن کریم در جایی می فرماید: «افلا تتفکرون؟» «آیا اندیشه نمی کنید۷»؟
و گاه بعد از تبیین آیات مختلف الهی اعم از تکوینی و تشریعی می فرماید: «یعلمهم یتفکرون» «این ها به خاطر آن است که شاید اندیشه کنند۸».
و گاه می گوید: «اولم یتفکروا» «آیا آن ها فکر و اندیشه خود را به کار نمی گیرند۹»؟
همه این تعبیرات دعوتی است به لزوم اندیشه و لزوم اندیشه دلیلی است بر امکان شناخت.۱۰
هدف از نزول قرآن تدبر و اندیشه است. این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان اندیشه متذکر شوند.۱۱
آیا آن ها در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است؟!
«لیدبرو» از ماده دبر «بر وزن شتر» به معنی پشت هر چیز است، سپس به معنی تفکر و عاقبت اندیشی به کار رفته چرا که با اندیشه، عواقب و نتایج و پشت و روی مطالب روشن می شود. در سوره مبارکه(ص) که در بالا ذکر شد، هدف از نزول قرآن را تدبر بیان کرده تا مردم تنها به خواندن آیات به عنوان یک سلسله کلمات مقدس قناعت نکنند و هدف نهایی را به دست فراموشی نسپارند.
و هم در سوره محمد(ص) که ترجمه آن در بالا ذکر گردید، ترک اندیشه را یک دلیل بر وجود قفل بر دل ها و از کار افتادن حس تشخیص می گیرد و در هر حال این آیات دعوتی است عام به اندیشه، دعوتی که امکان شناخت را به وضوح ثابت می کند.
و این ها آیاتی هستند که به اندیشیدن تأکید دارند تا با تأمل و دقت نظر به هر آن چه که حواس ظاهر و باطن به آن برخورد می کنند، بنگرد برای این که از اسرار آفرینش آن طور که می خواهد آگاه شود و نظام آفرینش را درک کند و حکمت آفرینش اشیاء را بفهمد و آن گاه دریابد که خود اندیشه چگونه عمل می کند؟ و از کجا ناشی می شود؟ زندگی بدون تفکر و تدبر نه می پاید و نه می ماند. زندگی آن گاه گسترش می یابد که قدرت اندیشیدن گسترش یابد و عکس آن نیز در محدودیت زندگی صادق است و تجربیات و مشاهدات هر انسانی گواه این مدعاست. خداوند انسان را بر حیوانات به سبب نعمت اندیشه برتری داده است و اگر قدر و منزلت آن را دریابد و با به کار بستن و رعایت به آن، بزرگش دارد، به بالاترین مراتب ترقی و تکامل می رسد.
آن چنان که هرچه نظر به قرآن کریم معطوف می گردد، به آیاتی برمی خوریم که اندیشه را ارج می نهد و انسان ها را وامی دارد که آن را همراه و راهنما و رهبر خود گیرند و به آن تکیه کنند. از جمله آیات ذیل:
«این داستان را (برای آنان) حکایت کن شاید که آنان بیندیشند».۱۲
«آیا درخودشان به تفکر نپرداخته اند، خداوند آسمان ها و زمین را آفریده است».۱۳
«آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است، همه از اوست...، بی گمان در این مایه های عبرتی برای اندیشه ورزان است».۱۴
● ارزش خرد در قرآن کریم
نخستین آیه مورد بحث، هدف از نزول آیات الهی را تعقل و اندیشه مردم ذکر می کند و یا با تعبیر به «لعل» که در این گونه موارد برای بیان هدف است این حقیقت را آشکارمی سازد. بعضی از آیات قرآن، مطلب را از این فراتر برده و با لحن سرزنش باری مردم را به خاطر عدم تفکر و تعقل، مورد مؤاخذه قرار داده می فرماید: «افلا تعقلون»۱۵
و در آیات دیگری، همین معنی را به صورت جمله شرطیه ذکر کرده، می فرماید: «قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون»، «ما آیات را برای شما تبیین کردیم، اگر تعقل کنید»۱۶ این سه تعبیر مختلف (لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، ان کنتم تعقلون) به وضوح این حقیقت را روشن می سازد که خداوند نیروی تعقل را در اختیار انسان ها نهاده که برای درک واقعیت ها از آن استفاده کند و اگر غیر این باشد در خورد ملامت و توبیخ است.
در دومین آیه با اشاره به نشانه های خدا، در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز می فرماید: درک این آیات، برای اولوالالباب، میسر است و چنان که در تفسیر مفردات آیه گفتیم؛ اولوالالباب: اندیشمندانی هستند که از حقایق نظام آفرینش آگاه می شوند و در ورای آن، جمال دل آرای خدا را می بینند و این خود اهمیت عقل و خرد را در طریق شناخت حق روشن می سازد.
در سومین آیه: پس از اشاره به، دنیا آمدن انسان در حالی که هیچ نمی دانست، ابزار معرفت و شناخت را شرح می دهد، نخست سمع (نیروی شنوایی) که با آن «علوم نقلی» و تجارب دیگران را می شنود، سپس نیروی «بینایی» که با آن «امور حسی» و قابل مشاهده را در پهنه جهان درک می کند و سپس افئده (دل ها و خردها) که با آن واقعیات ماوراء حس را ادراک می نماید و چنان که گفتیم: «فؤاد» عقل برافروخته و پخته است و مفهومی والاتر از عقل دارد.
در آیه چهارم، پس از اشاره به اقوام نیرومندی که قبل از این در کره خاکی زندگی داشتند و براثر طغیانگری و فساد نابود شدند و راهی برای فرار پیدا نکردند، می فرماید: «سرنوشت آن ها باعث تذکر و بیداری است، برای آن ها که قلب (عقل) دارند و گوش شنوا».
در پنجمین آیه، پس از اشاره به زنده شدن زمین های مرده و روییدن گیاهانی که غذای انسان و چارپایان را که در اختیار انسان است، تشکیل می دهد، می فرماید: در این ها نشانه های خدا برای صاحبان «نهی» است و نهی (بر وزن شما) به عقل گفته می شود، از این نظر که انسان را از قبایح و زشتی ها باز می دارد.
در ششمین آیه، پس از اشاره به آیات با عظمت و روشنگر قرآن، می فرماید: این ها در سینه های کسانی است که علم و دانش به آن ها اعطا شده است و چنان که می دانیم «صدر» (سینه) در اصل به معنای بخش مقدم و اعلای هر چیز است و نشان می دهد که گوهر عقل که از منابع مهم شناخت است، برترین بخش وجود انسان را تشکیل می دهد.
در آیه هفتم، ضمن اشاره به آفرینش آدم از خاک می فرماید: «هنگامی که خلقت او موزون شد، از روح خود در آن دمیدم، شما ای فرشتگان برای عظمت او سجده کنید. این «روح الهی» همان «گوهر عقل» است که بخاطر اهمیتش به خداوند اضافه شده (این اضافه را اضافه تشریفی می نامند) وگرنه خداوند نه روح دارد و نه جسم، و درست به خاطر همین روح الهی بود که تمام ملائکه، مقربین و فرشتگان با عظمت بارگاه حق می بایست برای آدم سجده کنند، والا خاک و گل هرگز چنین ارزشی را نداشت و این تأکید مهمی است بر ارزش عقل وخرد.
در هشتمین آیه، به آفرینش «نفس» (روح و عقل) انسان و آفریدگار نفس قسم یاد می کند و می افزاید بعد از آن که خداوند این روح را آفرید و موزون ساخت، طرق فجورو تقوی (راه های کجی و راستی) را به او الهام کرد، که این خود اشاره لطیفی است به ادراکات فطری انسان که از روز نخست در درون جان او از طریق تعلیم الهی نهاده شده است.
مجموعه هشت عنوان مختلف است که در قرآن مجید برای اشاره به گوهر عقل و خرد از آن ها استفاده شده است. اما در مورد فعالیت های آن نیز تعبیرات متعددی در قرآن مجید آمده است که هر یک از این تعبیرات یکی از ابعاد و زوایای آن را روشن می سازد. به این ترتیب که: در نهمین آیه مورد بحث سخن از تذکر است می فرماید: خدا به این منظور آیاتش را برای مردم تبیین می کند که متذکر شوند، تذکر به معنی حفظ و یادآوری مطالب، یکی از کارهای مهم عقل است که اگر نبود انسان از علوم هیچ بهره ای نمی برد.
باز در این جا به تعبیرات مختلفی در قرآن برخورد می کنیم: گاه مطلب را مانند آیه قبلی که با «لعل» در این گونه موارد برای بیان هدف به کار می رود، مطرح می کند و گاه به صورت توبیخ و سرزنش «افلاتتز کرون۱۷» و گاه به عنوان سرزنش از افرادی که اندیشه خود را به کار نمی اندازند و حقایق را حفظ و یادآوری نمی کنند «قلیلا ماتز کرون ۱۸» سخن به میان می آورد. در دهمین آیه، سخن از «تفکر» است و بعد از آن در یک استفهام انکاری می پرسد آیا «نابینا» و «بینا» یکسان است؟ با لحن سرزنش آمیزی می فرماید: «آیا فکر نمی کنید» و همان گونه که اشاره کردیم «فکر» در واقع به معنی «تجزیه و تحلیل» مسایل مختلف برای راه یابی به عمق آن هاست و طریقی است برای فهم بهتر و بیشتر.
باز در این جا تعبیرات متفاوت است گاه می فرماید: «شاید شما اندیشه کنید ۱۹». گاه می گوید: «برای جمعیتی که تفکر می کنند ۲۰» و گاه می فرماید: «آیا آن ها دردل خود نیندیشیدند ۲۱»؟
در یازدهمین آیه سخن از «نقد» به معنی فهم و درک عمیق است، می فرماید: «ببین ما چگونه آیات خود را برای آن ها با انواع مثال بیان ذکر می کنیم، شاید آن ها بفهمند و درک کنند» و در این جا نیز گاه «لعلهم یفقهون» آمده است و گاه «لقوم یفقهون» برای گروهی که می فهمند .۲۲
و در جای دیگر «لوکا نوایفقهون: اگر آن ها می فهمیدند ۲۳» که همه بیانگر اهمیت فوق العاده مساله تفقه و ادراکات عقلی است و همان گونه که اشاره شد، «فقه» به معنای «درک مسایل پنهانی از طریق مشاهده مسایل آشکار است» که این یکی از ابعاد درک عقلی است.
در دوازدهمین آیه، بحث از «شعور» است که پس از نهی مؤمنان از این که شهیدان راه خدا را مرده نگویند: می فرماید: «آن ها زنده گانند ولی شما درک نمی کنید».
البته «شعور» گاه به معنی احساس ظاهری می آید وگاه به معنی احساس درونی که همان درک عقلی است و در قرآن کریم به هر دو معنی به کار رفته است. قرآن در آیات زیادی گروهی را که «شعور» خود رابه کار نمی گیرند با تعبیراتی مختلف مورد مذمت قرارداده است. ۲۴
در سیزدهمین آیه، گفتگو از «بصیرت» است، ضمن اشاره به یکی از آثار تقوا می فرماید: «افراد متقی هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان می شوند، ناگهان به یاد خدا می افتند و بصیرت می یابند و حقیقت را درک می کنند و از دام وسوسه های شیطان رهایی می یابند».
«بصیرت» و «ابصار که به معنی بینایی است گاه با چشم ظاهر صورت می گیرد و جنبه حسی دارد و گاه با چشم درون وعقل و خرد و به معنی ادراکات عقلی است و آیه مورد بحث از آیاتی است که این واژه در آن به معنی دوم به کار رفته است.
قرآن مجید گاه می گوید: انسان نسبت به خویشتن بصیرت و آگاهی دارد. «بل الانسان علی نفسه بصیره ۲۵» و گاه به پیامبر اکرم(ص) می گوید:«به مردم بگو، این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همگان را به سوی خدا دعوت می کنیم».
«و قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی ۲۶»
مسلماً درتمام این موارد بصیرت به معنی آگاهی هایی است که از طریق خرد برای انسان پیدا می شود.
و سرانجام درچهاردهمین و آخرین آیه سخن از «درایت» است، درایت به معنای هوشیاری و آگاهی برمسایل پنهان یا غیرمحسوس می فرماید: «هیچکس نمی داند فردا چه می کند؟ و هیچکس نمی داند در کدام سرزمین از دنیا می رود»؟ قابل توجه این که ماده «درایت» در قرآن مجید همواره به صورت منفی به کار رفته، یعنی در مواردی که صحبت از عدم درایت انسان است و این نشان می دهد که درایت مفهوم عمیقی از درک و فهم دارد که برای همه کس حاصل نمی شود.
از مجموع آیات چهارده گانه بالا نتایج زیر به دست می آید:
۱) قرآن «عقل و خرد» انسان را به عنوان یکی از منابع اصیل، معرفت شناخته و اهمیت فوق العاده ای برای آن قایل شده است.
۲) قرآن همگان را به تعقل و تفکر بیشتر در همه مسایل دعوت می کند.
۳) قرآن به ابعاد گوناگون روح آدمی، توجه خاصی کرده و روی هریک از آن ها تاکید می کند.
۴) قرآن فعالیت های روح را در زمینه ادراک واقعیات با تعبیرات مختلفی ذکر کرده و روی هریک در جای خود تکیه می کند.
● عقل در روایات اسلامی
در حدیثی از پیامبراکرم(ص) آمده است «یک ساعت اندیشیدن از هفتاد سال عبادت بهتر است» چون عبادت ریاضتی است نفسانی و تجربه ای روحانی است که خیر آن ها تنها به عابد برمی گردد؛ اما تفکر علاوه براین که ریاضت و تجربه است، بهترین تکیه گاه رشد قوه درک و گسترش عقل و روشن کردن مجهول است و نفع سرشار آن به همه مردم بازمی گردد؛ مثل آن همچون چراغی است که نور را درهر مکانی منتشر می سازد.
از امام علی(ع) در نهج البلاغه است که فرمودند: «فکر آیینه شفاف است» و یا هرکس بیندیشد، بصیرت پیدا می کند و یا «اندیشه ورزی تو، به تو بصیرت و اعتبار می بخشد، هرکس که چشم اندیشه او بیدار شد به کنه همتش خواهد رسید، عبادتی چون اندیشیدن در آفرینش خداوند نیست. اندیشه آدمی آیینه ای است که علم نیک را از زشت به او می نمایاند». در کافی آورده شده که امام صادق(ع) فرمودند: «بهترین عبادت اندیشه ورزی است در خداوند و قدرت وی». همچنین فرمودند: «عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت، اندیشیدن در امر خداوند است».
با مقدمه بالا متذکر می شویم که در روایات اسلامی بیش از آن چه تصور شود به گوهر عقل و خرد بها داده شده است و به عنوان اساس دین، بزرگ ترین غنا، برترین سرمایه، راهوارترین مرکب و بهترین دوست و بالاخره معیار و میزان برای تقرب الی الله و کسب پاداش معرفی گردیده است. از میان ده ها و صدها روایت پرارزش که در منابع مختلف در این زمینه از پیغمبر اکرم(ص) و ائمه هدی و سیره است تنها به ذکر دوازده روایت نمونه علاوه بر مقدمه فوق تمسک می جوئیم:
پیامبر اکرم فرمودند: اساس موجودیت انسان عقل او است و آن کس که عقل ندارد، دین ندارد ۲۷!
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: هیچ بی نیازی چون عقل نیست و هیچ فقری چون جهل۲۸!
همچنین ایشان می فرمایند: خداوند متعال مردم را به مقدار عقلشان در دنیا، محاسبه می کند.۲۹ در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: پاداش و ثواب عمل به نسبت عقل است.۳۰
در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام(ص) می خوانیم: «خدا درمیان بندگانش نعمتی برتر از عقل تقسیم نکرده است و بندگان فرایض الهی را به جا نمی آورند تا آن ها را با عقل خود دریابند و تمام عابدان در فضیلت عبادتشان به پایه عقل نمی رسند. ۳۱
در حدیثی می خوانیم که امام موسی بن جعفر(ع) به هشام بن حکم فرمودند: «خداوند پیامبران و رسولانش را به سوی بندگان خود نفرستاد مگر به این منظور که درباره خداوند عاقل تر شوند» و بنابراین بهترین بندگانی که دعوت آن ها را اجابت کردند، کسانی هستند که معرفت بهتر داشته باشند و آن ها که از کار خدا آگاه ترند، عاقل ترند و آن ها که عقلشان کامل تر است، مقامشان در دنیا و آخرت برتر است.» ۳۲
درحدیث دیگری از پیغمبر گرامی اسلام (ص) آمده است که فرمودند: برای هرچیز ابزار و وسایلی است و ابزار و وسایل مؤمن عقل است و برای هرچیز مرکبی است و مرکب راهوار انسان عقل است و برای هرچیزی هدفی است و هدف از عبادت، عقل است ۳۳».
درحدیثی از امام صادق (ع) آمده است:«هنگامی که خداوند بخواهد نعمتی را از بنده اش (به خاطر ناسپاسی) بگیرد، اولین چیزی که از او دگرگون می سازد، عقل او است ۳۴».
درحدیث دیگری از حضرت علی (ع) آمده است:«عقل فرمانده لشکر خدای رحمان است و هواپرستی فرمانده لشکر شیطان و نفس انسانی در میان این دو کشمکش است، هرکدام غالب آیند، انسان در قلمرو او قرار می گیرد. ۳۵»
همچنین درحدیث دیگری ایشان می فرمایند:«عقل ها پیشوایان افکارند و افکار پیشوایان عواطفند و عواطف پیشوایان حواسند و حواس پیشوایان اعضائند (۳۶)». (به این ترتیب اعضای انسان برحواس او تکیه می کنند و حواس او از عواطف کمک می گیرند و عواطفش بر افکار تکیه می کنند و افکار برعقل ها»!
درحدیثی هم از حضرت رسول (ص) آمده است:«انسان ممکن است اهل جهاد باشد و نماز روزه و از امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر باشد، اما در روز قیامت تنها به اندازه عقلش به او پاداش داده می شود. (۳۷)»
و حدیث پایانی را نیز از امام محمدباقر(ص) نقل می کنیم که می فرمایند:«هیچ مصیبتی مانند بی عقلی نیست». امید می رود بکوشیم تا دچار مصیبت و خسران نشده ایم، محروم از پاداش نباشیم و تا می توانیم به این عبادت بیشتر پرداخته و در رأس امور خود هدایت و آگاهی نسبت به آن را افزایش دهیم تا انشاء ا... به رشد و تعالی و کمال مطلوب دست یابیم.
درپایان این مقاله بی مناسبت نیست که تقسیم بندی سه گانه از بهره مندان از قرآن کریم و دیدگاه نغز مولانا دراین باب را یادآور شویم.
دریک تقسیم بندی کلی قاریان قرآن سه گروهند:
یکی آنان که قرائت قرآن را سرمایه معاش می کنند و به واسطه آن از ملوک حقوق و شهریه می گیرند و بر مردم تقدم می جویند.
دیگر آنان که قرآن را قرائت کنند و حفظ حروف و صوت قرآن کنند و تضییع حدود آن نمایند و آن را پشت سراندازند؛ که خداوند فراوان نکند این گروه را.
وطایفه دیگر آنان که قرآن را قرائت کرده و بادوای قرآن دردهای خود را علاج کرده پس به واسطه آن شب را بیدار و به عبادت بگذرانند و روز را روزه گیرند و به تشنگی گذرانند و درمساجد حاضر شوند و اقامت کنند و از فراش خواب ناز برخیزند، پس خداوند عزیز جبار به واسطه این ها دفع بلیات فرماید و باران از آسمان فرو فرستد، به خدا قسم که این قسم از قاریان قرآن از کبریت احمر کمیاب ترند.۳۸

لیلا قبرانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

تحریف ناپذیری قرآن کریم


تحریف ناپذیری قرآن کریم
● تعریف تحریف
به نوشته ابن منظور حرف , انحراف , تحرف و احریراف ( كه با حرف علی به كار می رود ) یعنی عدول و میل ( گشتن ) از چیزی است . تـحـریـف الـقـلـم یعنی قط زدن آن به صورت یكبری و مایل یا كج ; و قلم محرف یعنی قلمی كه این گونه تراشیده شده و مقطع كج داشته باشد. تحریف الكلم عن مواضعه , یعنی تغییر دادن آن . كلمه تحریف در قرآن به كار رفته است . یهود ( بنی اسرائیل ) معانی تورات را با كلمات مشابه تغییر می دادند و خداوند از آن تعبیر فرموده است به یحرفون الكلم عن مواضعه ( نساء , ۴۶ مائده , ۱۳ ) ( لسان العرب , ذیل ماده حرف ). بعضی از فرهنگها تحریف را به تغییر و تبدیل معنی كرده اند كه جامع تر است ( تاج العروس ). در قرآن مجید مشتقات تحریف چهار بار به كار رفته است . بار سوم شبیه به دو مورد سابق الذكر است و بار چهارم می فرماید : و قد كان فریق منهم یسمعون كـلام اللّه ثـم یـحرفونه من بعد ما عقلوه ( بقره , ۷۵ ) ( و حال آنكه گروهی از آنان كلام الهی را می شنوند و پس از آنكه آن را دریافتند آگاهانه دگرگونش می سازند. ) بـعـضی از صاحبنظران تحریف اصطلاحی را هفت وجه دانسته اند ( صیانهٔ القرآن من التحریف , محمد هادی معرفهٔ , ص ۱۱ - ۱۴ ). امـا تـحریف یا تحریفهایی كه در مبحث حریف پذیرفتن قرآن به كار می رود , بیشتر تحریف لفظی است . زیرا تحریف معنوی [ معنایی ] یعنی تفسیر به رای به وجهی نامعقول و تاویل ناپسندیده و درآوردن معانی آیات قرآن بر وفق اهواء و آراء مختلف كه در تاریخ تفسیر قرآن از سوی غالب مكاتب كلامی یا گاه فقهی رخ داده است , از موضوع بحث ما خارج است . تحریف لفظی خود بر دو نوع است : الف ) به كاهش كه به آن تحریف به نقیصه یا تنقیص ( كاهش ) می گویند. چـنـانـكـه مدعیان قائل به تحریف فی المثل معتقدند كه آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك به دنـبـالـه اش فی علی ( درباره علی ) یا عبارت ان علیا مولی المؤمنین ( بیگمان علی مولای مؤمنان است ) افزوده داشته است و در جمع عثمان یعنی مصاحف امام او نیامده است .
یـا چـنانكه مشروحتر خواهیم گفت طبق بعضی اخبار اهل سنت بعضی سوره ها مانند سوره حـفـد و خلع و آیه ها مانند آیه رجم جزو قرآن بوده ولی بعد نسخ ‌التلاوه یا منسوخ ‌التلاوه شده است و نهایتا در مصحف رسمی عثمانی نیامده است . ب ) به افزایش , بیشتر محققان برآنند كه كسی قائل به تحریف به افزایش یا تحریف به زبان نیست . ولی از ابن مسعود نقل كرده اند كه بر آن بوده است كه سوره فاتحه و معوذتان ( دو سوره آخر قرآن كریم ) جزو قرآن نیست و در مصحف خاص او هم درج نشده بوده است . یـا عـجارده كه گروهی از خوارج اند ( اصحاب عبدالكریم بن عجرد ) برآنند كه سوره یوسف جزو قرآن نیست . و به نظر آنان روا نیست كه چنین قصه عاشقانه ای جزو وحی الهی باشد. ( صیانهٔ القرآن , ص ۱۳ ). ج ) تـحـریـف به معنای تغییر و تبدیل كه قائلان به آن مثالهایی می زنند كه همه از مقوله اختلاف قـراآت است مانند ملك یوم الدین به جای مالك یوم الدین , فتثبتوا به جای فتبینوا یا فـالـق الاصـباح ( به فتح همزه , یعنی الاصباح را جمع صبح می گیرند نه مصدر باب افعال ) به جای فالق الاصباح یا جاعل الظلمات به جای جعل الظلمات . پس قول به تحریف قرآن به یكی از این سه وجه است . قائلان به تحریف از شیعه امامیه . بـعـضی از اهل سنت از دیرباز به شیعه امامیه اثناعشریه نسبت داده اند یا تهمت زده اند كه قائل به تحریف قرآن هستند. چـنانكه ابن اثیر در كامل , و قلقشندی در صبح الاعشی و امام فخر رازی در تفسیر آیه حفظ : انا نـحـن نـزلنا الذكر و انا له لحافظون ( سوره حجر , ۹ ) در تفسیر كبیرش چنین نسبتی به شیعه می دهند. ( برای تفصیل در این باره ـ قانون تفسیر , سید علی كمالی دزفولی , ص ۹۶ - ۹۷ ). اگر قول به تحریف بعضی از شیعه امامیه , فقط قائلانی از اهل سنت داشت , امكان داشت كه آن را حمل بر مناقشات بین فرقه ای كرد و گفت بهتانی واهی و بی اساس است . نـظـرگـاه رسـمـی و حتی اجماعی شیعه امامیه اعتقاد به عدم تحریف قرآن است ولی بعضی از ناآگاهان , ولو از فضلا , این نظر را خدشه دار و این اجماع را خرق كرده اند و به انگیزه های تولایی و تبرایی , بی آنكه سخنگوی شیعه باشند , قائل به تحریف قرآن كریم شده اند. آری حتی در بعضی از منابع مهم حدیث شیعه چنین قولی آمده است . چـنانكه در كافی كه نخستین و مهمترین كتاب از كتب اربعه حدیث معتبر و رسمی شیعه امامیه است , احادیثی نقل شده كه این معنی از آن مستفاد می گردد.
كلینی ( م ۳۲۹ ق ) در كتاب كافی , در كتاب الحجهٔ , بابی تحت عنوان كل قرآن را كسی جز ائمه عـلـیـهـم السلام جمع نكرده است و ایشانند كه علم آن را به كمال دارند , باز كرده است , و در حـدیـث اول از ابـوجعفر ( امام محمد باقر - ع - ) چنین نقل كرده است : هیچ كس از مردم ادعا نكرده است كه كل قرآن را چنانكه نازل شده است جمع كرده است , مگر آنكه دروغگوست . و حال آنكه كسی جز علی بن ابی طالب (ع ) و جز ائمه بعد از او آن را جمع و حفظ نكرده است . ( كافی , ۱/۲۲۸ ). و در حـدیـث بـعـدی بـاز از طـریق جابر از حضرت امام محمد باقر (ع ) نقل می كند : هیچ كس نمی تواند ادعا كند كه جمیع قرآن از ظاهرش و باطنش نزد اوست غیر از اوصیاء . همچنین نظیر این اخبار در تفسیر عیاشی , بصائرالدرجات , غیبهٔ نعمانی و تفسیر او آمده است , و قـریب به تمامی آنها را علامه مجلسی در بحارالانوار , در مجلد ۹۲ كه مخصوص قرآن است , ذیل بابی به نام ما جاء فی كیفیهٔ جمع قرآن گرد آورده است . ( نـیـز ۱۶ فقره از نصوص اخبار تحریف از نظر شیعه را حجهٔ الاسلام سید علی حسینی میلانی در كـتـاب الـتحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف , ص ۵۷ - ۶۱ , با ذكر منابع انها نقل كرده است . )
پس از عصر متقدمان , و با اوجگیری نهضت اخباریه , می بینیم كه بسیاری از آنان حتی بزرگانی چون حر عاملی و فیض كاشانی و علامه مجلسی نیز كلمات و تعابیر دو پهلویی در این باب دارند , یا به دوگونه , هم در اثبات و هم در نفی تحریف سخن گفته اند. اسـتـاد محمدهادی معرفهٔ , قرآن پژوه معاصر بر آن است كه اخباریه و مخصوصا پرچمدار شاخص آن سید نعمت اللّه جزایری ( ۱۰۵۰ - ۱۱۱۲ ق ) بر اساس اخبار پراكنده و غرائب و شواذ و افسانه های اسـاطیرگونه , نغمه تحریف رااز نو زنده كرده است و كتابش الانوار النعمانیهٔ ( ۱/۹۷ , ۹۸ , ۲۷۷ ; ۲/۳۵۷ ) و نـیـز رسـالـه مـنـبع الحیاهٔ او منبع اصلی قول به تحریف است و محدث نوری , صاحب فـصـل الـخـطـاب ( كه به تفصیل درباره اش سخن خواهیم گفت ) بر آن اعتماد كرده و جزایری پیشوای او در این امر است . ( صیانت القرآن , ص ۸۶ - ۸۷ ).
و هـم ایشان از قول جزایری در كتاب منبع الحیاهٔ نقل می كند كه اخبار مستفیضه و بلكه متواتره دلالت بر وقوع زیاده و نقصان و تحریف در قرآن دارد. از جـمله از امیرالمؤمنین (ع ) روایت شده كه چون از ایشان در باب تناسب بین دو جمله از گفته حـق تـعالی در آیه سوم سوره نساء یعنی و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی و فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع پرسیدند حضرت (ع ) فرمودند در این فاصله , یعنی در فاصله بین دو جمله ای كه ربط معنایی آن آشكار نیست , بیش از یك سوم قرآن ساقط شده است . ( صیانهٔ القرآن , ص ۱۵۸ ).● محدث نوری و فصل الخطاب
نقطه عطف مهم در تاریخ مساله تحریف , تالیف كتابی است مستقلا در این زمینه یعنی در ادعا و سـعـی در اثـبـات وقـوع تحریف در قرآن , به قلم یكی از بزرگترین محدثان شیعه در اوایل قرن چـهـاردهـم , ایـن محدث حاج میرزا حسین بن مولی محمد تقی طبرسی ( ۱۲۵۴ - ۱۳۲۰ ق ) از شاگردان آیت اللّه میرزا محمدحسن شیرازی است كه دو تن از معروفترین شاگردان او یكی حاج شـیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان و سفینهٔ البحار و دیگری آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعهٔ است . بهترین شرح حال و آثار او را هم همین آقابزرگ تهرانی , با استفاده از زندگینامه خودنوشت كوتاه او , نـوشته است كه در مقدمه مهمترین كتاب او كه آخرین مجموعه معتبر حدیث شیعه امامیه به شمار می آید , یعنی مستدرك الوسائل به طبع رسیده است .
محدث نوری كتاب فصل الخطاب فی تحریف كتاب رب الارباب را در سه مقدمه و دوازده فصل و یـك خـاتـمه تدوین كرده است و در فصول دوازده گانه دلایلی برای اثبات تحریف عرضه داشته است . آقـابزرگ تهرانی در شرح حالی كه نوشته است , از مكارم اخلاق و مراتب زهد و ورع و تعلق خاطر بـسیار محدث نوری به ائمه طاهرین (ع ) و تتبع عمیق او در اخبار و آثار شیعه و اهل سنت حكایت دارد. تمسك او به اخبار در حد اعلی و بر وفق مشرب اخباریان است . چـنانكه عمرش را بر سر تهیه و تدوین مستدركی بر وسائل الشیعه حر عاملی گذارده و به اذعان صاحبنظران به خوبی از عهده این كار برآمده و كارش به عنوان آخرین مجموعه حدیث , مخصوصا احادیث احكام شیعه , قبول عام و استقبال تام یافته است . مـحـققان برآنند كه آنچه او را به نگارش این كتاب واداشته , این گمان بوده است كه مخالفین , فضایل اهل بیت علیهم السلام و مثالب دشمنان ایشان را از قرآن انداخته اند. در واقع هم این كتاب را در جواب یكی از علمای هند كه از او پرسیده بوده چرا نام ائمه معصومین (ع ) در قرآن نیست , نگاشته است . ( صیانهٔ القرآن , ص ۱۶۷).
شـاگـرد نـامـدار او آقـابـزرگ تـهـرانی , تا حدودی جانبدارانه و توجیه گرانه , می نویسد : در فـصل الخطاب ثابت كرده است كه تحریف به زیاده و تغییر و تبدیل و نظایر آن كه در كتبی غیر از قـرآن رخ مـی دهـد , حتی به یك كلمه واحده هم رخ نداده , و ما جای چنین كلمه ای را در قرآن نمی شناسیم . و بر آن است كه در مورد آیاتی جز آیات احكام , تنقیصی از سوی جامعان قرآن وارد شده , به نحوی كه ما عین منقوص را كه نزد اهلش محفوظ است , نمی شناسیم , ولی اجمالا از طریق اخباری كه مـؤلـف مـفـصـلا در كتاب یاد كرده است , فقط به ثبوت نقص , علم اجمالی داریم ... ( الذریعهٔ , ۱۶/۲۳۱ ) شیخ نوری در تاریخ ۲۸ جمادی الثانی ۱۲۹۲ ق از نگارش این كتاب فراغت یافته و كتاب برای نخست بار به چاپ سنگی در ۱۲ شوال ۱۲۹۸ ق به طبع رسیده است . نسخه خطی اصل , یا بازنویس اصلاح شده ای از آن , در كتابخانه آقابزرگ تهرانی در نجف محفوظ اسـت كـه نسخه عكسی ( زیراكسی ) آن در اختیار راقم این سطور و جزو منابع نگارش این مقاله بوده است . نـگارش و انتشار فصل الخطاب , در حوزه های علمیه شیعه مخصوصا در نجف و سامرا و به فاصله كـمـی در شـبـه قاره هند و سایر بلاد اسلامی و شیعی موج عظیمی از مخالفت و اعتراض علمای شیعه , نیز اهل سنت را برانگیخته است .
( نیز ـ صیانهٔ القرآن , ص ۸۹ - ۹۰ ). نخستین و مهمترین ردی كه بر او نوشته اند كتاب كاشف الارتیاب فی عدم تحریف الكتاب , نوشته یـكـی از معاصران محدث نوری یعنی شیخ محمود بن ابی القاسم مشهور به معرب طهرانی ( م ۱۳۲۳ ؟
ق ) اسـت كـه در ۱۷ جـمـادی الثانی ۱۳۰۲ ق از نگارش آن فراغت یافته و كتابی است در حـدود ۳۰۰ صـفـحه ( همچند خود فصل الخطاب ) و سرشار از استدلالهای متین و براهین قاطع است . چنانكه محدث نوری را مجبور به بازگشت از بعضی آراء خود و عقب نشینی كلی كرده است . محدث نوری هم به نوبه خود بر این كتاب , ردی ( به فارسی ) نوشته است , كه با بعضی از چاپهای فـصـل الخطاب همراه است , و از خوانندگان فصل الخطاب درخواست كرده است كه این ردیه یا جوابیه اش را كه در حكم متمم فصل الخطاب است حتما مطالعه كنند. نـخـسـتـین اشكالی كه مؤلف كشف الارتیاب بر نوری می گیرد این است كه اگر قائل به تحریف باشیم یهودیان ما را شماتت خواهند كرد كه در عدم اعتبار بین كتاب ما و كتاب شما فرقی نیست .
نوری جواب می دهد كه این مغالطه لفظی است . زیرا مراد او از تغییر و تبدیل صرفا نقص بعضی از وحی منزل است و آنهم در غیر آیات احكام , ولی در مـورد افـزایـش , اجـماع محصل بین جمیع فرقه های مسلمانان هست بر اینكه حتی به اندازه كوتاهترین آیه یا حتی یك كلمه , بر قرآن افزوده نشده است . ( برای تفصیل ـ الذریعهٔ , ۱۰/۲۲۰ - ۲۲۱ ; صیانهٔ القرآن , ص ۹۰ ). آقـابـزرگ تـهـرانـی مـی نـویـسـد : و شفاها از او چنین شنیدم كه می گفت من در این كتاب [ فصل الخطاب ] نوشته ام كه قرآن موجود بین الدفتین , همچنان به صورت اولیه ای كه داشته و از آغاز جمع آن در عصر عثمان بوده , باقی و محفوظ مانده است ; و هیچ گونه تغییر و تبدیلی كه در سایر كتب آسمانی وارد شده , در آن وارد نشده است . لـذا سزاوار بود كه نام كتابم را فصل الخطاب فی عدم تحریف الكتاب بگذارم ; و نام گذاشتنش به این اسم كه مردم بر خلاف مراد من حملش می كنند , خطایی در نامگذاری بوده است .
ولی مراد من آن نیست كه مردم تلقی و تصور كرده اند , بلكه مراد من اسقاط بعضی از وحی منزل الـهـی اسـت و اگر می خواهید نام آن را بگذارید القول الفاصل فی اسقاط بعض وحی النازل ... ( الذریعهٔ , ۱۶/۲۳۱ - ۲۳۲ ). اسـتـاد مـرتـضـی عسكری از قول یكی از دوستانش كه از علمای هند است , نقل كرده است كه دویست كتاب به زبانهای مختلف فقط در هند علیه نظریه شیعه در تحریف قرآن , چاپ كرده اند. ( تحریف ناپذیری قرآن , كیهان اندیشه , ویژه قرآن , شماره ۲۸ , ۱۳۶۸ ش , ص ۴۶ ). گـفـتـنـی اسـت كـه خـلاصه ای از فصل الخطاب به انگلیسی ترجمه شده كه نسخه ای از آن در كتابخانه ملی ایران محفوظ است . بیشتر كتابهایی كه در رد قول به تحریف قرآن نوشته شده یا مستقیما و تماما در رد فصل الخطاب نوری است . مـانـنـد هـمـان كـشف الارتیاب كه یاد شده ; یا حفظ الكتاب عن شبههٔ القول بالتحریف , اثر سید محمدحسین شهرستانی ( م ۱۳۱۵ ق ).
یا فصل و فصلهایی به رد فصل الخطاب اختصاص داده اند. از جمله مرحوم محمدجواد بلاغی در مقدمه تفسیر آلاءالرحمن , و مرحوم آیت اللّه خویی ( م ۱۴۱۲ ق ) در كـتـاب الـبـیـان كـه در اصـل تفسیر سوره فاتحه است و مباحث قرآن پژوهی پرباری نیز دربردارد , دو فصل تحت عنوان صیانهٔ القرآن من التحریف و فكرهٔ عن جمع القرآن مستقلا به طـرح مـسـاله تحریف و رد آن به دلایل متقن و نیز پاسخ به اهم شبهات محدث نوری ( بدون نام بردن از او ) اختصاص داده است . مرحوم آیت اللّه ابوالحسن شعرانی ( م ۱۳۵۳ ش ) نیز تعلیقاتی در رد فصل الخطاب دارد .


وبگردی
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا - پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    رایج ترین شغل بانوان در سال 2013 همچون دهه 50!
    این روزها متداول ترین شغل برای بانوان کدام است؟ بله، هنوز هم منشی گری متداول ترین گزینه است – با این حال بانوان بیشتر از آقایان مدارک علمی و دانشگاهی کسب می کنند، و در مدارج مدیریتی ارتقا می یابند و تعداد بانوانی که کسب و کار خودشان را شروع کرده اند در حا